Tại sao diệt mối sinh học lại cho hiệu quả tận gốc ?